Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Üzletszabályzat (ÁSZF)

Örömmel üdvözöljük a JULIANUS BT. büféáru nagykereskedés webáruházának vásárlói között.

Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni:

 

Általános tudnivalók, feltételek

A JULIANUS BT. -nél kizárólag céges adószámmal rendelkező, viszonteladó partnerek vásárolhatnak.

A JULIANUS BT. webáruházában történő vásárlás elektronikus úton lehetséges.
Interneten keresztül a www.julianusbt.hu webcímen.

 

A vásárolt áruk jellemzőit konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az áfát.

 

Rendelés és szállítás

 • A JULIANUS BT. webáruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.
 • A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a rendelési oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a JULIANUS BT. felelősséget nem vállal.
 • Terméket külföldre egyedi megállapodás szerint szállítunk.
 • A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt (számlát) aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
 • A kiszállítást megelőzően a JULIANUS BT. értesítést küld a vevőnek a kézbesítés várható időpontjáról. A vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a közölt időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.
 • A szállítási költségek: (továbbá: információk / szállítás menüpontban tájékozódhat) 
 • A minimum rendelési összeg bruttó 25.000 Ft 
 • 25.000 Ft - 50.000 Ft közötti rendeléseknél 3.810 Ft,
 • 50.000 Ft feletti megrendelés estén 1.500 Ft szállítási költséget számítunk fel!

 

A felelősség korlátozása

A JULIANUS BT. webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A JULIANUS BT. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Julianus webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
 • A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
 • A JULIANUS BT. szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Julianus webáruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe.
 • A JULIANUS BT. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a Julianus webáruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a JULIANUS BT. nem vonható felelősségre, ha így tesz.

 

Garancia, szavatosság

 • Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.
 • Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
 • Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett.
 • Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak.

 

A vásárlástól való elállás joga

 • A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen a JULIANUS BT. (bufearu@julianusbt.hu) elektronikus ügyfélszolgálatán vagy telefonon a +36 (33) 502-240 számon. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
 • A vevő az áru átvételét követő tizennégy munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
 • A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült esetleges költségeket. (szállítás, csomagolás stb.)

Panaszügyintézés

A vevő jogosult bármilyen nemű panaszával az alábbi elérhetőségeken, nyitva tartási időben az eladóhoz fordulni:
Telefonon: +36 33 502 240
E-mailben: bufearu@julianusbt.hu
Személyesen: 2509 Esztergom-Kertváros, Szelézi út 7. címen lehetséges.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

I. A szabályzat hatálya

Jelen Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a www.julianusbt.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra és adatkezelésekre terjed ki.

A Szabályzatnak érvényessége határozatlan idejű.

A Szabályzatot az Adatkezelő bármikor módosíthatja, módosításáról az Adatkezelő a felhasználókat megfelelő módon (hírlevélben vagy belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja.

A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, amelyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a ezen oldalon található hivatkozások vezetnek.

A Szabályzat hatálya nem terjed ki azokra a kérdésekre, melyeket az ÁSZF rendez (így például: vásárlás, panaszok kezelése). A Szabályzat nem ismerteti a vásárlással, fizetéssel, és szállítással kapcsolatos információkat.

II. Fogalom-meghatározások

 1. Felhasználó: az adatkezelő által működtetett oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően vásárolt.
 2. Személyes adat: bármely meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
 3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 4. Adatkezelő: Julianus Bt. (székhely: 2509 Esztergom-kertváros, Szalézi út 7.)
 5. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
 6. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
 7. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 8. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 9. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.
 10. Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.
 11. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

 

III. A kezelt adatok köre és azok megjelenése

 1. A felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, kereszt- és vezetéknév, szállítási cím, számlázási név, számlázási cím, telefonszám.
 2. A rendszer működése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít (így különösen: IP cím, illetve egyes esetekben az operációs rendszer és a böngésző típusa).
  Ezen automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
 3. Az Adatkezelő jogosult a regisztrációs menü tartalmát megváltoztatni, egyes adatmezőket törölni, illetve újabb adatmezőket létrehozni, különösen, ha a felhasználók igényei szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról a felhasználókat legkésőbb a módosítások igénybevételét megelőzően 15 nappal tájékoztatja.
 4. Az Adatkezelő nem jogosult a megadott adatokat megváltoztatni.

 

IV. Adatkezelés célja és feltételei

 1. Az adatkezelésre a julianusbt.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
 2. Az adatkezelés célja a julianusbt.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen belül:
  – az e-mail cím a kapcsolattartást,
  – az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását,
  – az egyéb adatok a nyújtott szolgáltatás teljesítésének megvalósulását, kézbesítést, valamint számlázást
  szolgálják.
 3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
 4. Amennyiben a felhasználó ehhez a regisztráció során, vagy a szolgáltatás igénybevétele során később bármikor hozzájárult, az adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail a szolgáltatással összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, hírlevelet, vagy reklámot küldjön.
 5. Amennyiben a felhasználó ehhez hozzájárul, a regisztráció során megadott adatokat az adatkezelő felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.
 6. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.
 7. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért, valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

V. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

 1. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 2. Az adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

 

VI. Adatkezelés időtartama

 1. Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére a felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – való kiiratkozásának időtartamáig jogosult. A törlés időpontja a felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 15 nap.
  Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is
 2. A felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek az adatkezelő részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat (pl.: árverés, ranglista) nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 15 napon belül kerül sor.
 3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

 

VII. Rendelkezés személyes adatokkal

 1. A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatkezelők nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A felhasználó a kérelmét írásban, postai vagy elektronikus úton küldheti meg az adatkezelő részére a julianusbt.hu honlapon található elérhetőségekre. Az adatkezelő a kérelem megérkezésétől számított 15 napon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő munkanapot kell tekinteni.
 2. A tájékoztatást az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő köteles a felhasználóval a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.
 3. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény írásban, postai vagy elektronikus úton küldheti meg az adatkezelő részére a julianusbt.hu honlapon található elérhetőségekre küldött küldeménnyel kérhető.
 4. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.
 5. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

VIII. Felhasználó felelőssége

 1. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti.
 2. A felhasználók az oldal használata során – például fórumon – más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult.
 3. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.
 4. Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon reá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt a Julianus Bt. felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, a Julianus Bt. az adatokat törli. A Julianus Bt. az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.

 

IX. Adatkezelő felelőssége

 1. Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 2. Az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 3. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 4. Az adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

 

X. Jogérvényesítés

 1. A felhasználók adatkezeléssel, az oldal használatával, kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.
 2. A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához, illetve más, jogszabályban az adatvédelmi panaszok kezelésével megbízott hatósághoz.

 

XI. COOKIE Szabályzat

Azért használunk Cookie-kat a webáruházunknál, hogy javíthassunk a neked szánt szolgáltatásokon. Néhány általunk használt Cookie elengedhetetlen az egyes szolgáltatások megfelelő működése érdekében, mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebb és hasznosabb oldalt teremthessünk számodra. Néhány Cookie csak átmeneti és eltűnnek, ha bezárod a böngésződet, de vannak tartós változatok is, melyek egy ideig számítógépeden maradnak. Néhány helyi Cookie-t is használunk, melyek helyi kampányokhoz kötődnek, a kampány végeztével pedig eltűnnek.

Néhány Cookie feltétlenül szükséges az oldal működéséhez, míg másokat a teljesítmény és a felhasználói élmény növelése érdekében használunk.

A feltétlenül szükséges Cookie-k:
• Emlékeznek, mi van a bevásárlókosaradban
• Emlékeznek, milyen messzire jutottál egy rendelésben

A funkcionális Cookie-k:
• Emlékeznek a bejelentkezési adataidra
• Biztosítják a bejelentkezés közbeni biztonságot
• Biztosítják a weboldal következetes megjelenését
• Élő chat támogatást kínálnak

A teljesítmény Cookie-k:
• Növelik a weboldal teljesítményét
• Fokozzák a felhasználói élményt

A célzó Cookie-k:
• Lehetővé teszik számodra a "Megosztást" és "Kedvelést"
• Információkat küldenek egyéb weboldalak számára, hogy azok személyre szabhassák hirdetéseiket

Példák a felhasználásra:

A Cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:
• Néhány különleges szolgáltatás, például a fizetés működésének engedélyezésével, ami nem működhetne ezek nélkül a Cookie-k nélkül
• Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így nem szükséges többször is megadnod ugyanazokat az információkat egy feladat során
• Felismerik, ha már megadtál egy felhasználónevet és jelszót, amikor bejelentkeztél a Julianus Bt. oldalra, így azt nem kell megismételned a további böngészés során
• Mérik, hogy hány ember használja a szolgáltatásokat, azért, hogy egyszerűbb lehessen a használatuk és biztosítani lehessen a gyors használatukhoz szükséges kapacitást
• Adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat.

Ha látogatásod során mellőzöd a Cookie-k használatát, tudnod kell, hogy a legtöbb funkció és oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni.

Ha a számítógépeden már megtalálható Cookie-k közül szeretnél törölni, kattints a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesd böngésződ szolgáltatójának utasításait.

Még többet megtudhatsz a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon vagy kattints a böngésző "Súgó” menüpontjára.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Cégnév: Julianus Bt.
Székhely: 2509 Esztergom-kertváros, Szalézi út 7.
E-mail cím: bufearu@julianusbt.hu
Telefonszám: +36 (33) 502-240
Adószám: 23646098-2-11
Cégjegyzékszám: 11-06-003041
Ügyfélszolgálat típusa: elektronikus

Vásárlási tudnivalók
A vásárlás menete

1. Regisztráció/Belépés:

Kattintson a regisztráció gombra, majd töltse ki az itt található regisztrációs kérdőívet! A piros csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező! Ügyeljen arra, hogy pontosan adja meg szállítási adatait, illetve e-mail címét, mert a regisztráció után erre a címre küldjük el tájékoztató levelünket, és ezen tartjuk Önnel a kapcsolatot a továbbiakban.
A regisztrációt követően a megadott jelszóval már be tud jelentkezni az oldalra.

2. A termék kiválasztása:

A terméket a "Kosárba tesz" gombra kattintva tudja kiválasztani. Egyszerre több terméket is a kosarába tehet. A felugró ablakban kiválaszthatja, hogy tovább szeretne vásárolni, vagy pedig a kosár tartalmát szeretné megjeleníteni.
A kosárban láthatja, hogy jelenleg mely termékek kerültek Ön által kiválasztásra, illetve itt tudja módosítani a rendelését (darabszám módosítás, törlés) a "Frissítés" gombbal.
A "Vásárlás folytatása" gombbal újabb termékeket tehet a kosárba.
Az "Indulás a pénztárhoz most," gombbal tud továbblépni a szállítási mód kiválasztásához. A termékeket kétféle módon veheti át: házhoz szállítással vagy személyes átvétellel esztergom-kertvárosi üzletünkben, a 2509 Esztergom-Kertváros, Szelézi út 7. címen.
A "Kosár" oldalon megjegyzést fűzhet rendeléséhez, valamint módosíthatja a kiszállítási és számlázási címet. Itt található a rendelések adatai és árai.
Az általános szerződési feltételek elfogadása után az "indulás a pénztárhoz most" gombra kattintva véglegesítheti a megrendeléseit.

3. Értesítő e-mail:

A vásárlás befejezését követően automatikus e-mailben értesítjük rendeléséről.
Majd kollégánk felkeresi Önt a megadott elérhetőségek valamelyikén (telefon, e-mail) a kiszállítás tervezett időpontjával kapcsolatban.

4. Szállítás, áruátvétel:

Kollégánk az előre egyeztetett szállítási napon, házhoz szállítja az Ön megrendelését.
A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt (számlát) aláírni.
Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.